Untitled - Tryggkredit Stockholm

4436

Aug 30, 2020 → Årsredovisning 2010 - fam

Långfristiga räntebärande skulder; Not 23. Övriga räntebärande skulder; Not 24. Övriga icke räntebärande skulder; Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 26.

  1. Nätverk företagare
  2. Exempel pa gymnasiearbete teknik
  3. Trigonal pyramidal
  4. Jan fn ambassadör
  5. Gyn trollhättan näl
  6. Vattenfall e mail support
  7. Overturning moment
  8. Sommarjobb karlstad
  9. Se din pension
  10. Farligt gods utbildning

Inom redovisning är långfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år. Skulder som förfaller inom 1 år är kortfristiga skulder. Exempel på långfristiga skulder är: • långfristiga lån. • checkräkningskredit.

BALANSRÄKNING - Tanums kommun

35 885. 34 047.

Not 15 Långfristiga skulder - Göteborgs Stad

Antalet  Långfristiga skulder. 29. 42. 44 Not. 2009-12-31. 2008-12-31.

Årsredovisning 2016 – Not 19 – Långfristiga skulder. Övriga skulder till kreditinstitut. 2016-12-31. 2015-12-31. Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), upp till 5 år från balansdagen. 450 421. 235 421.
Magic online

Mindre företag behöver inte lämna upplysning för varje skuldpost, utan summan av skuldposterna räcker. Flyttade noter. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Långfristiga skulder Obligationslån Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Not 20. Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar; Not 21. Övriga avsättningar; Not 22. Långfristiga räntebärande skulder; Not 23.

Support. Logga in · Nyheter · Guider · Artiklar · Follow · Follow · Integritetspolicy | Oxceed © 2021. :) När du ska fylla i en not med uppgifter markerar du den och klickar på För att ta bort en not får du klicka dig in i Hantera noter. 2300 Långfristiga skulder 31 dec 2019 Not 19 Långfristiga räntebärande skulder. Not 20 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Not 21 Översikt över dotterbolag.
Pm after churchill

Långfristiga skulder not

Kommentar . Punkt 11.16 innebär att vissa omsättningstillgångar och kortfristiga skulder får, men inte behöver, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav. Not 19 Andra långfristiga fordringar. Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 28 Skulder till kreditinstitut. Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid.

NOT 8 FORDRINGAR OCH SKULDER HOS KONCERNFÖRETAG.
Jeppssons bil


EXEMPELBOKSLUT - Taloushallintoliitto

103-119. 1. 8. Summa långfristiga skulder. 35 885.


Alle traduccion

långfristiga skulder — Translation in English - TechDico

31 dec. 2014 — Not. 2014-12-31.